zielony
mis
gwiazda
kostka Aktualności
puchatek Informacje


[więcej]

 

 

 

 

 

 


[więcej]

 

Informacja dotycząca wnoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku przez rodziców/opiekunów na rachunek bankowy od 1.01.2018r

Z dniem 1 stycznia 2018 r. rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do żłobka miesięczne opłaty za pobyt dziecka  w żłobku – opłatę stałą, opłatę za wyżywienie, opłatę godzinową wnoszą na rachunek bankowy danego żłobka, z góry do 10-go każdego miesiąca.

 


[więcej]

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 3 kwietnia 2017r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci na wrzesień 2017r. we wszystkich placówkach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi. Karty zgłoszenia dziecka do żłobka będzie można skałdać do 28 kwietnia 2017r..

Karta zgłoszenia dziecka do pobrania.

Z powodu braku miejsc rekrutacja nie obejmuje żłobka nr 16, przy ul. Zachodniej 55a. Jednocześniej infromujemy, że została zwiększona liczba miejsc w żłobku nr 2 przy ul. Chrobrego 16.

W celu uzyskania informacji o wynikach rekrutacji Rodzic/Opiekun zgłasza się osobiscie do kierownika żłobka po 31 maja 2017r..

Pierwszeństwo przy przyjęciu do żłobka mają dzieci: 
  • rodziców(rodzica)/opiekunów(opiekuna) posiadających „Łódzką Kartę Dużej Rodziny” w przypadku, gdy pracują lub uczą się,
  • matek lub ojców pracujących lub/i uczących się i samotnie wychowujących dzieci,
  • rodziców/opiekunów pracujących lub/ i uczących się,
  • matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień  niepełnosprawności bądź niezdolność do samodzielnej egzystencji.
W wyjątkowych sytuacjach w trybie pilnym mogą być przyjęte dzieci z rodzin, w których wystąpiły okoliczności szcególne np. śmierć jednego z rodziców /opiekunów, pobyt w szpitalu itp.                               

Jeżeli większość rodziców spełnia powyższe kryteria dodatkowo brana jest pod uwagę sytuacja rodziny:
- starsze dziecko uczęszcza do danego żłobka,
- złożenie karty przez rodzica/opiekuna tylko do jednej placówki,
- miejsce zamieszkania,
- miejsce pracy rodziców/opiekunów,
- liczba dzieci w rodzinie – np. dziecko starsze uczęszcza do placówki blisko żłobka,
- rozmowa z rodzicem o możliwości przyjęcia dziecka w późniejszym terminie niż wrzesień.

 

 


[więcej]

 

Projekt CARE

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi  bierze udział w międzynarodowym projekcie CARE badającym sektor opieki i wychowania dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Projekt został sfinansowany przez Unie Europejską. Jego głównym celem jest uzyskanie wiedzy na temat rozwiązań organizacyjnych, koncepcyjnych i praktycznych w dziedzinie edukacji i opieki nad małymi dziećmi w 11 krajach europejskich: Finlandii, Niemczech, Włoszech, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Belgii, Grecji, Norwegii, Danii, i Holandii.  Wiedza ta zostanie  wykorzystana w doskonaleniu systemu edukacji i opieki.

Powyższe badania będą realizowane w żłobkach od maja 2015 r. do lipca 2015 r. w najstarszych grupach.

 


[więcej]

 

 

 


[więcej]

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Miejski Zespół Żłobków wraz z Wydziałem Zdrowia Publicznego UMŁ organizuje IV Ogólnopolskie Seminarium "Towarzyszenie dziecku w rozwoju" - listopad 2012.

Więcej informacji na stronie seminarium www.seminarium.mzz.lodz.pl

 


[więcej]

 

   Informacja o zapisach dzieci do żłobków

1. Zapisy dzieci do żłobka prowadzą kierownicy żłobków przez cały rok.

2. Ze względu na duże zainteresowanie rodziców (opiekunów) przyjęciem dziecka do żłobka od września, zapisy w danym roku na wrzesień prowadzone są od miesiąca kwietnia.

3. Podstawę do zapisu dziecka do żłobka stanowi "Karta zgłoszenia dziecka do żłobka", wypełniona osobiście przez rodziców (opiekunów) i złożona w wybranej placówce.

4. W przypadku złożenia karty w kilku placówkach, rodzice (opiekunowie) dziecka informują o tym kierownika żłobka.

5. Po 10 czerwca rodzice (opiekunowie) dziecka mogą uzyskać od kierownika żłobka osobiście informację o przyjęciu dziecka do placówki.

6. Dzieci pozostające w żłobku na następny rok nie podlegają rekrutacji.


 


[więcej]

 

 

 


[więcej]

 

 

 


[więcej]

Planowane przez Rząd RP zmiany w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.


[więcej]

 

Informacja o zawodzie "wychowawca małego dziecka" na stronie www.seminarium.mzz.lodz.pl

 


[więcej]

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Seminarium (www.seminarium.mzz.lodz.pl) w zakładce "Materiały" zostały umieszczone pisma:

  • Informacja o sposobie postępowania dotycząca utworzenia nowego zawodu - wychowawca małego dziecka.
  • Wniosek o wprowadzenie do klasyfikacji zawodu wychowawcy nowej specjalności - wychowawca małego dziecka
Prosimy o zapoznanie się z tymi tekstami a ewentualne Państwa uwagi, prosimy umieszczać na stronie Seminarium w zakładce "Komentarze"
[więcej]

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Miejski Zespół Żłobków wraz z Wydziałem Zdrowia Publicznego UMŁ organizuje III Ogólnopolskie Seminarium "Towarzyszenie dziecku w rozwoju.

Więcej informacji na stronie seminarium www.seminarium.mzz.lodz.pl


[więcej]

 

 

 


[więcej]
::
::
::
::
::