zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-11-25

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/A/262/16/09

Treść:

Numer sprawy MZŻ/A/262/16/2009

Biuletyn UZP  405498 - 2009 z dnia 25.11.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a ,fax (42) 632-23-61 wew. 21. tel. (42) 632-24-08, (42) 639-98-27,  (42) 632-23-61,

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro.

3.     Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 11, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa przetworów owocowych i warzywnych do 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi .

Dostawy realizowane będą  3-4  razy w tygodniu przez okres 11 m - cy.

5.       Nie dopuszcza się składanie oferty częściowej.

6.       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

7.       Wymagany termin realizacji zamówienia od 04 stycznia 2010 r. do 30 listopada 2010  roku.

8.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

a.     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b.     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,  

c.     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

e.     Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-   są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,

-   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.    Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach
i oświadczeniach:

-         kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kserokopii aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż
6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 04.06.2009 r.

-         oświadczenia wykonawcy bądź aktualnej kserokopii zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 04.09.2009 r.

-         oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2 ,

-         oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych artykułów do obrotu na terenie Polski oraz o posiadaniu lub rozpoczęciu wdrażania systemu HACCP

-         Wykaz co najmniej trzech środków transportu przystosowanych do przewozu artykułów spożywczych, lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego ,

-         decyzje lub zaświadczenia lub opinie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej  dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi - dopuszczające środki transportu wskazane w wykazie pojazdów do przewozu artykułów spożywczych.

9.       Wadium - nie dotyczy,

10.    Kryteria oceny ofert: najniższa cena

11.    Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) 04.12.2009 r. do  godz. 9.00

12.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13.    Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

14.    Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

15.   Zamówienie uzupełniające - zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie  z atr. 67 ust 1      pkt 7 Pzp.

16.    Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Hanna Nowicka , Katarzyna Loszek

17.     Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 15300000- 1 - owoce i warzywa i podobne produkty.

 

 

 

Załączniki:

1. SIWZ
2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy
4. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach
5. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
7. Załącznik Nr 6 - Wykaz żłobków objętych dostawą
8. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o rozpoczęciu wdrażania lub wdrożeniu norm HACCP
9. Załącznik Nr 8 - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów
::
::
::
::
::