zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-12-29

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/T/262/14/09

Treść:

Numer sprawy MZŻ/T /262/ 14 /09

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BZP 444502 - 2009

1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. (042) 632-24-08, 639-98-27,  632-23-61, fax 632-23-61 wew. 21

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro.

3.      Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 ul. Starorudzka nr 5/7.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

5.  Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 kwietnia 2010 r.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

e. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-    są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach
i oświadczeniach:

§  kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kserokopia aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6
m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 07.07.2009r.

§  oświadczenie wykonawcy bądź aktualną kserokopię zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 07.10.2009r.

§  oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2

8. Wadium - nie dotyczy

9.  Kryteria oceny ofert: najniższa cena

10.  Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 07 stycznia 2010 do  godz.10:00

11.   Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.   Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13.   Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.   Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15.   Zamówienie uzupełniające - nie dotyczy

16.    Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Stanisław Orliński, Roman Ryżlak pokój nr 4 w godz 8:00 - 15:00

17.    Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

-          23122100-9 olej opałowy

                                                                                                   Łódź, dnia 29 grudnia  2009

Załączniki:

1. siwz
2. zalacznik nr 1
3. zalacznik nr 2
4. zalacznik nr 3
5. zalacznik nr 4
::
::
::
::
::