zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2010-05-26

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/T/262/5/10

Treść:

Numer sprawy MZŻ/T /262/ 5/10

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BZP 135323 -  z dnia  26.05.2010

 

1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. (42) 632-24-08,
639-98-27,  632-23-61, fax 632-23-61 wew. 21

2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro.

3. Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.   Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki
z 27 żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.

Szczegółowy zakres usługi obejmuje:

§  wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych (przewidywana ilość 1408,68 m3 w skali roku) z pojemników dostarczonych przez Wykonawcę /wywóz jeden raz w tygodniu/

§  wywóz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w ilości 1404 wywozy w skali roku
z pojemników  0,24 m3 posiadanych przez Zamawiającego / wywóz jeden raz w tygodniu /

§  wywóz odpadów komunalnych mających wartość surowcową (papier, szkło, tworzywa sztuczne) w ilości 702 wywozów worków o pojemności 0,12 m3 dostarczonych przez Wykonawcę /wywóz dwa razy w miesiącu/

§  wywóz liści i gałęzi w ilości 324 m3 /wywóz okresowo na zlecenie/

§  Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia od 01.07.2010 do 30.06.2011 rok.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:

§  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania

§  posiadania wiedzy i doświadczenia

§  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

§  sytuacji ekonomicznej i finansowej

§  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-   są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

§ Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:

-  kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 09.12.2009r

-  oświadczenie wykonawcy bądź kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 09.03.2010r

-  oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2

8.  Wadium - nie dotyczy

9.  Kryteria oceny ofert: najniższa cena

10.   Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 9 czerwca 2010
do  godz.10:00

11.  Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.  Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13.  Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.  Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15.  Zamówienie uzupełniające - zamawiający nie przewiduje

16.  Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Anna Majewska, Stanisław Orliński pokój nr 4
w godz.  8:00 - 15:00

17.  Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 90121320-0

                                                                                                                                        

                                                                                                                                            Łódź, dnia 26  maja 2010

Załączniki:

1. siwz
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 2 cz.II
5. załącznik nr 3
6. załącznik nr 4
7. załącznik nr 5
8. załącznik nr 6
::
::
::
::
::