zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-01-18

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZZ/T/262/1/11

Treść:

Numer sprawy MZŻ/T /262/ 1 /11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BZP - 20533 - 2011 z dnia 18.01.2011 roku

 

1.   Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź ul. Zachodnia nr 55a tel. 42 632-24-08, 639-98-27, 632-23-61,

fax 42 632-23-61 wew. 21.

2.   Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 EURO.

3.   Specyfikacje (0 zł.) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl.

4.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 15 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka nr 5/7.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej,

5.    Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej,

6.    Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.02.2011 r. do 31.05.2011r.,

7.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b. posiadania wiedzy i doświadczenia,

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu

o następujące kryteria:

- są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp,

 f. ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:

-    kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-y przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 27.07.2010 r

- oświadczenie Wykonawcy bądź kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości  wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 27.10.2010 r.

-    oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2.

-    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.09.226.1817)

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej   Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

-               nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, tj. po dniu 27.07.2010 r.,

-               nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, tj. po dniu 27.10.2010 r.,

-               nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, tj. po dniu 27.07.2010 r.

8.    Wadium - nie dotyczy,

9.    Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt.

10.  Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11 (sekretariat) do 27 stycznia 2011 r.  godz. 10:00.

11.   Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert,

12.   Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy,

13.   Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy,

14.   Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy,

15.   Zamówienie uzupełniające - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp

16.  Uprawnieni  do kontaktu z Wykonawcami: Roman Ryżlak i Anna Majewska, pok. nr 4 w godz. 8:00 - 15:00,

17.   Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) - 09135000-4 olej opałowy

 

Łódź, dnia 18 stycznia 2011 roku

Załączniki:

1. siwz
2. zalacznik 1 - formularz ofertowy
3. zalacznik nr 2 - formularz cenowy
4. zalacznik nr 3 - oswiadczenie
5. zalacznik nr 4 - oswiadczenie
6. zalacznik nr 5 - wzor umowy
::
::
::
::
::