zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2011-02-02

Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/T/262/2/11

Treść:

Numer sprawy MZŻ/T /262/2 /11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr BZP 37933 – 2011 z dnia 02.02.2011 r

1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. (042) 632-24-08, 639-98-27,  632-23-61, fax 632-23-61 wew. 21

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro.

3.       Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ – pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.       Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych wraz transportem dla 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

5.       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

6.       Wymagany termin realizacji zamówienia 01.03.2011 -29.02.2012r.

7.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotyczące:

a.          posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b.          posiadania wiedzy i doświadczenia

c.           dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d.          sytuacji ekonomicznej i finansowej

e.           Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-           są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-           nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.             Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach:

-    kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 11.08.2010r

-    oświadczenia wykonawcy bądź kserokopii aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 11.11.2010r

-    oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2

-    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio do zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.09.226.1817)

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej   Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

-    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, tj. po dniu 11.08.2010 r.,

-    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, tj. po dniu 11.11.2010 r.,

-    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, tj. po dniu 11.11.2010 r

8.       Wadium – nie dotyczy

9.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 pkt

10.    Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 11 lutego 2011 do godz.10:00

11.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.    Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy

13.    Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy

14.    Zastosowanie aukcji elektronicznej – nie dotyczy

15.    Zamówienie uzupełniające – zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6

16.     Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Anna Majewska, Stanisław Orliński, pokój nr 4 w godz.  8:00 - 15:00

17.     Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

-          98310000-9– usługi prania i czyszczenia na sucho

 

 Łódź, dnia 02.02.2011r.

Załączniki:

1. siwz - pranie
2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
3. załącznik nr 2 - wykaz żłobków
4. załącznik nr 3 - oświadczenie
5. załącznik nr 4 - oświadczenie
6. załącznik nr 5 -wzór umowy z załącznikami
7. załącznik nr 6 - wykaz środków piorących
::
::
::
::
::