zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-06-05

Nazwa: OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU MZZ/T/262/6/09

Treść:

Numer sprawy MZŻ/T /262/ 6/09

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BZP -  180706 - 2009 z dnia  05.06.2009

 

1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. (042) 632-24-08,
639-98-27,  632-23-61, fax 632-23-61 wew. 21

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro.

3.       Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.       Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki z 27 żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.

Szczegółowy zakres usługi obejmuje:

a.       wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych (przewidywana ilość 1351,48 m3 w skali roku)
z pojemników dostarczonych przez Wykonawcę /wywóz jeden raz w tygodniu/

b.       wywóz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w ilości 1404 wywozy w skali roku
z pojemników  0,24 m3 posiadanych przez Zamawiającego / wywóz jeden raz w tygodniu /

c.       wywóz odpadów komunalnych mających wartość surowcową (papier, szkło, tworzywa sztuczne)
w ilości 702 wywozów worków o pojemności 0,12 m3 dostarczonych przez Wykonawcę /wywóz dwa razy w miesiącu/

d.       wywóz liści i gałęzi w ilości 324 m3 /wywóz okresowo na zlecenie/

e.       wywóz odpadów komunalnych stałych-duże gabaryty  w ilości 14m3 /wywóz okresowo na zlecenie/

f.         Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

5.       Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.       Wymagany termin realizacji zamówienia od 01.07.2009 do 30.06.2010 rok.

7.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

a.       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b.       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

c.       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d.       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

e.       Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-    są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f.         Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach
i oświadczeniach:

§         kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kserokopia aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż
6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 15.12.2008r.

§         oświadczenie wykonawcy bądź aktualną kserokopię zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 15.03.2009 r.

§         oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2

8.       Wadium - nie dotyczy

9.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena

10.   Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 15 czerwca 2008
do  godz.10:00

11.   Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.   Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13.   Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.   Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15.   Zamówienie uzupełniające - zamawiający nie przewiduje

16.    Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Stanisław Orliński, Anna Świtała pokój nr 4 w godz.  8:00 - 15:00

17.    Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 90121320-0

Łódź, dnia 5 czerwca 2009

Załączniki:

::
::
::
::
::