zielony
mis
gwiazda
[wstecz]

Data: 2009-09-08

Nazwa: ogłoszenie o zamówieniu MZŻ/T /262/ 10 /09

Treść:

Numer sprawy MZŻ/T /262/ 10 /09

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BZP 310216 - 2009 z dnia 08.09.2009

 

1.       Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a tel. (042) 632-24-08,
639-98-27,  632-23-61, fax 632-23-61 wew. 21

2.       Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro.

3.      Specyfikację (0zł) można odebrać w siedzibie MZŻ - pokój 4, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony www.mzz.lodz.pl

4.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 15 000 litrów do kotłowni

     olejowej w budynku żłobka nr 8 ul. Starorudzka nr 5/7.

      Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

5.                   Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6.       Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2009 r.

7.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

e. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria :

-    są uprawnieni do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia

-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp,

f. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach
i oświadczeniach:

§                     kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kserokopia aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6
m-cy przed upływem terminu do składania ofert tj. po dniu 16.03.2009r.

§                    oświadczenie wykonawcy bądź aktualną kserokopię zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. po dniu 16.06.2009r.

§                     oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2

8.       Wadium - nie dotyczy

9.       Kryteria oceny ofert: najniższa cena

10.   Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie MZŻ pokój 11  (sekretariat) do 16 września 2009

      do  godz.10:00

11.   Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.   Zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy

13.   Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.   Zastosowanie aukcji elektronicznej - nie dotyczy

15.   Zamówienie uzupełniające - nie dotyczy

16.    Uprawnieni do kontaktu z wykonawcami: Stanisław Orliński, Roman Ryżlak pokój nr 4 w godz.

        8:00 - 15:00

17.    Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:

-          23122100-9 olej opałowy

 

                                                                                                  Łódź, dnia 08 września  2009 r.

Załączniki:

1. siwz
2. zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy
3. zalacznik_nr_2_oswiadczenie
4. zalacznik_nr_3_oswiadczenie
::
::
::
::
::