Konkurs ofert: profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie współfinansowania realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 6764/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie współfinansowania realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

  1. Zadania, wysokość środków publicznych na ich realizację oraz termin realizacji:

   1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: organizacja czasu wolnego dla podopiecznych domów pomocy społecznej oraz zajęć informacyjno - edukacyjnych nt. wpływu alkoholu na zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla zdrowia wynikających z łączenia alkoholu i leków.

    Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 60.000 zł.
    Termin realizacji zadania – 1 września 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

   2. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii:

    1. organizacja i prowadzenie imprez i zajęć dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia, wolny od narkotyków i tzw. dopalaczy.

     Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 200.000 zł.
     Termin realizacji zadania – 1 września 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

    2. realizacja programów profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy, na terenie łódzkich szkół.

     Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 100.000 zł.
     Termin realizacji zadania – 1 września 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

    

  2. Warunki przyznawania dotacji.

   1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
    1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
    2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
    3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia;
    4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
    5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
    6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj:
     1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
     2. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
     3. oświadczenie oferenta zgodnie z wymogami art. 15 ust. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, stanowiące załącznik Nr 2 do ogłoszenia.
   2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
   3. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.
   4. Realizacja zadania może być współfinansowana przez oferenta wyłącznie w postaci wkładu własnego finansowego bądź wkładu finansowego pozyskanych z innych źródeł. Wkład własny osobowy (wolontariat, praca społeczna) nie powinien być wykazywany w kosztorysie przez oferenta jako element współfinansowania zadania.

    

  3. Warunki realizacji zadania.

   1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w materiałach informacyjnych, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
   2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
   3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
   4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

    

  4. Termin i warunki składania ofert.

   1. Oferty do konkursu ofert należy składać w postaci papierowej w Punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie (w przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi).
   2. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta, nazwę zadania oraz adnotację KONKURS OFERT.
   3. Do konkursu ofert może być złożona oferta, w której termin realizacji zadania jest zgodny z określonym w części I ogłoszenia o konkursie.
   4. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia, do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Zachodniej 47.
   5. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
   6. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
   7. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.

    

  5. Kryteria i tryb wyboru ofert.

   1. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
    1. złożenie po terminie;
    2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
    3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części VI ogłoszenia o konkursie;
    4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
    5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
    6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
    7. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
    8. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
    9. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
    10. niezłożenie zaświadczeń o kwalifikacjach kadry;
    11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
   2. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
    1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji gdy do reprezentacji organizacji uprawniona jest tylko jedna osoba);
    2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
   3. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 2 mogą zostać usunięte w terminie wskazanym w wezwaniu do ich uzupełnienia lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej: bip.uml.lodz.pl i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl. Lista podmiotów publikowana w wezwaniu zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po upływie terminu składania ofert i nie później niż 10 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
   4. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
   5. Oferty, które spełnią wymogi formalne będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
   6. 6. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
    1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
    2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
    3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego – [od 0 do 8] pkt;
    4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
    5. planowany przez oferenta wkład osobowy (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) oraz posiadane zasoby rzeczowe – [od 0 do 5] pkt;
    6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
    7. ocena atrakcyjności programu zawartego w ofercie – [od 0 do 6] pkt.
   7. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 46 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
   8. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty zakończenia składania ofert. Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w ciągu 5 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 7 dni.
   9. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
   10. Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli:
    1. nie złożono żadnej oferty;
    2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
   11. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
   12. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.
   13. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

    

  6. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań.

   1. Wymagania szczegółowe dotyczące zadania nr 1:
    1. czas wolny dla podopiecznych domów pomocy społecznej powinien być organizowany poza ich miejscem pobytu, np.: wyjazdy do teatru, kina czy muzeów;
    2. organizator jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom transportu.
   2. Wymagania szczegółowe dotyczące zadania nr 2:
    1. działania zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej powinny być skierowane do ogółu dzieci i młodzieży,
    2. imprezy i zajęcia dla dzieci i młodzieży powinny w swym przekazie wzmacniać czynniki chroniące poprzez wskazywanie różnorodnych form zdrowego stylu życia, wolnego od narkotyków i tzw. dopalaczy,
    3. realizacja programów profilaktycznych powinna być oparta o konspekt programu zawierający: cele, metody, formy pracy, środki dydaktyczne, przebieg zajęć oraz planowaną liczbę godzin. Konspekt programu należy dołączyć do oferty,
    4. realizatorami profilaktyki uniwersalnej mogą być jedynie osoby posiadające stosowne kwalifikacje, których potwierdzenie należy złożyć wraz z ofertą,
    5. przy ocenie merytorycznej ofert dot. realizacji programów profilaktycznych preferowane będą oferty podmiotów, które w ramach swojej działalności pracują z użytkownikami tzw. dopalaczy (informacje na ten temat należy wpisać w części IV pkt 4.).

    

Pliki do pobrania

Polecane aktualności

"Koty na Kocim Szlaku. Księży Młyn" - wiemy kto zaprojektuje i wykona rzeźby

BPiNM

Kot Konsumowy, Kolejowy czy Szkolny już niebawem zagoszczą na Księży Młynie. Rozstrzygnięto konkurs... więcej

Ruszył zegar odmierzający dni do pierwszego łódzkiego meczu FIVB Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet

Tomasz Walczak / BRP

Na ulicy Piotrkowskiej, na wysokości posesji z numerem 51 stanął nietypowy, elektroniczny zegar,... więcej

Schronisko w Łodzi - fot. Schronisko w Łodzi

Schronisko w Łodzi. Psi behawiorysta pilnie poszukiwany! Są na to pieniądze z Budżetu Obywatelskiego

rut / ŁÓDŹ.PL

Łódzkie schronisko dla zwierząt poszukuje psiego behawiorysty do współpracy. Psi trener będzie... więcej

 - Fot. Radosław Jóźwiak/UMŁ

Napowietrzny Eko Patrol. Nad Łodzią lata specjalny sprzęt do pomiaru składu powietrza i walki ze smogiem

Tomasz Walczak / BRP

Straż Miejska w Łodzi wykorzystuje kolejne narzędzie do walki ze smogiem. Dzięki głosom łodzian w... więcej

Łódź edu kul | podsumowanie Programu w 2021

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi w 2021 roku to przede wszystkim działania... więcej