Aktualności

30.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie  Art. 53. ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym . Miejski Zespół Żłobków w Łodzi uprzejmie informuje rodziców korzystających z usług placówek żłobkowych o obowiązku przekazania danych do kierowników żłobków :

„ Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy następujących danych:

1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2)  daty urodzenia rodziców;

3)  numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy ”


Informujemy że od dnia 01.01.2022 roku będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego na wpłaty za pobyt dziecka w  żłobku - miesięczna opłata stała i opłata za wyżywienie. Rachunek na fundusz Rady Rodziców pozostaje bez zmian.

Numer rachunku bankowego opłata stała i wyżywienie

73 1240 1037 1111 0011 0912 3074


13.12.2021 r.


22.07.2021 r.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+” 2021

Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 30 dzieci  w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi, Żłobek nr 27 przy ul. Franciszkańskiej 167/171
Dofinansowanie – 28 800,00 zł
Całkowita wartość – 412 920,00 zł


27.08.2020 r.

Godziny otwarcia żłobka:
6:30 – 17:00 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Godziny pracy Kierownika żłobka: 7:30 – 15:30

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5. dnia każdego miesiąca
w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego - opłata stała i żywienie

73 1240 1037 1111 0011 0912 3074

Numer rachunku bankowego -  Fundusz Rady Rodziców

12 1560 0013 2006 8296 2000 0001