Dla rodziców

     Żłobek Nr 30 w Łodzi  mieści się w dawnej willi Teodora Tietzena wybudowanej  na zapleczu fabryki włókienniczej. W 1888 roku T.Tietzen kupił działkę u zbiegu ulic Łąkowej  i Andrzeja Struga, na której wybudował  fabrykę oraz rezydencję. Jego sąsiadem  był  Franciszek Kidermann   / właściciel fabryki włókienniczej – obecnie  Zakłady Przemysłu Cukierniczego Unitop Optima /, z którego córką Emilią T.Tietzen się ożenił. Fabrykant  był właścicielem obiektu do swojej śmierci w 1945 roku. Po wojnie, fabryka T. Tietzena  została upaństwowiona, wydzielono działkę, która zamknęła dojazd na teren fabryki. W  dawnej siedzibie fabrykanta/około 1946 roku/ umieszczono przyfabryczny żłobek dla dzieci pracowników Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełnianego i kolejnych następców byłej fabryki T. Tietzena- ostatnio RenaCord .W latach dziewięćdziesiątych XX wieku przeprowadzono komunalizację i willa przeszła pod Zarząd Administracji dzielnicy Łódź-Polesie. Od 1991 roku został utworzony MZŻ w Łodzi , którego częścią składową stał się żłobek przy ulicy Łąkowej 1. Figurował  pod numerem 52,   by w 1999 roku,   po reorganizacji  żłobków, otrzymać obecny numer- 30. Żłobek nr 30 jest jedną z trzydziestu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi / MZŻ w Łodzi/ , z siedzibą  w Łodzi,  przy ulicy Zachodniej 55 a. MZŻ w Łodzi jest samorządową jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Podmiotem, który utworzył MZŻ w Łodzi  jest Miasto Łódź.  Obszar działania MZŻ w Łodzi  obejmuje teren Miasta Łodzi.

Podstawowe akty prawne  obowiązujące w placówce:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011roku,
 • Statut Miejskiego Zespołu Żłobków,
 • Regulamin Organizacyjny Żłobka,
 • Regulamin Porządkowy Żłobka,
 • Regulamin Rady Rodziców.

Przedmiot działalności i zadania  żłobka:

przedmiotem działalności żłobka  jest praca wychowawcza, edukacyjna    i opiekuńcza  z  dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat.

Sposób realizacji zadań placówki jest określony w projekcie pedagogicznym „Towarzyszenie dziecku i jego rodzinie w żłobku” , którego cele realizowane są m.in. przez :

 • zapewnienie dziecku opieki  w warunkach zbliżonych do warunków domowych,
 • dążenie do optymalnego,  harmonijnego rozwoju dziecka,
 • zachęcanie dziecka  do osiągania  przez  niego  samodzielności, aktywności i niezależności,
 • rozbudzanie ciekawości i rozwijania zainteresowań dziecka,
 • stwarzanie warunków, na miarę dziecięcych możliwości,  na nabywanie umiejętności społecznych.

 

Organizacja:                

żłobek pracuje od poniedziałku do piątku/ za wyjątkiem świąt/,

od godziny 6.00 do 17.00   w oparciu o codzienny rozkład dnia:

 

600 – 800

przyjmowanie dzieci – zabawy swobodne

800 – 900

śniadanie

900 – 1000

zabawy edukacyjne

1000 – 1015

drugie śniadanie

1015 – 1100

zabawy inspirowane

1100 – 1200

przygotowanie do obiadu – obiad

1200 – 1400

leżakowanie

1430 – 1500

podwieczorek

1500 – 1700

zabawy swobodne i pożegnanie dzieci

Kadra żłobka:

 1. kierownik żłobka
 2. wychowawcy małego dziecka/ z wykształceniem: wyższym, średnim i po szkoleniu  przygotowującym  do zawodu/ ,
 3. położna,
 4. dietetyk,
 5. kucharka,
 6. pracownik gospodarczy.

Grupy dziecięce:

ogólna liczba dzieci uwzględniona w planie miejsc to: 70 

Dzieci uczęszczają do 3 grup żłobkowych:

 • Grupa I  - dzieci od 1 roku do  około 1,5 roku,
 • Grupa II - dzieci od około 1,5 roku do 2 lat,
 • Grupa III -dzieci od około 2 lat do 3lat  i powyżej do ukończenia roku żłobkowego, czyli do 31 sierpnia danego roku.

Zajęcia dodatkowe:

opłacane z Funduszu Rady Rodziców

 • co tydzień:

- zabawy umuzykalniające ,

- warsztaty teatralne.

 • raz w miesiącu:

- audycja muzyki poważnej, 

- przedstawienie teatralne.

Zajęcia opłacane indywidualnie przez rodziców/opiekunów:

- język angielski: zabawy prowadzone w języku angielskim  w  Grupie III.

Współpraca:

zapraszamy rodziców/opiekunów między innymi :

- na zebrania organizacyjne,

- na codzienne rozmowy indywidualne,

- na konsultacje w oparciu o Kartę obserwacji rozwoju małego dziecka,

- na dni otwarte w placówce,

- na uroczystości żłobkowe,

- proponujemy rodzicom/opiekunom branie udziału w życiu żłobka.

 • współpraca ze specjalistami między innymi :

- do spraw wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych,

- do spraw żywienia,

- czuwającymi nad bezpieczeństwem dzieci w placówce.

 • współpraca z uczelniami między innymi :

z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Medycznym, Wyższą Szkołą Edukacji Zdrowotnej,

 • współpraca ze środowiskiem żłobkowym:

- publikacja książek:

„Wspólnie z dziećmi. Opis dziecięcych zabaw realizowanych w łódzkich żłobkach”.

  „Wspólnie z dziećmi. O wspieraniu rozwoju małego dziecka”.

„Wspólnie z dziećmi. O żywieniu małego dziecka w żłobku i w      domu”.

- udział wychowawców małego dziecka w ogólnopolskich  sympozjach,   konferencjach, projektach, szkoleniach.

 

Zapisy do żłobka:

 • podstawowa  rekrutacja dzieci do żłobka ma miejsce każdego roku           w kwietniu;
 • dziecko do żłobka można zapisać przez cały rok. O przyjęciu dziecka do żłobka decydują wolne miejsca w placówce, w określonych grupach wiekowych.
 • podstawą zapisu dziecka do żłobka jest złożenie Karty zapisu dziecka do żłobka  u kierownika placówki,
 • w żłobku obowiązuje okres adaptacyjny, który przebiega w obecności rodzica/opiekuna z dzieckiem w grupie dziecięcej. Czas adaptacji jest uzależniony od stanu emocji dziecka i jego rodziców/opiekunów.