Miejski Zespół Żłobków

Zasady funkcjonowania żłobków w czasie epidemii

Sierpień 2020

 

 1. Od dnia 13 lipca, z uwagi na zmianę wytycznych GIS, zwiększyliśmy liczbę miejsc dla dzieci w placówkach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi. Prosimy Państwa  o kontakt z Kierownikami żłobków celem uzyskania dalszych informacji.
 2. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/797/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Łódź  uprzejmie informujemy, że
 • od  sierpnia 2020 r. opłatę stałą wnoszą wszyscy rodzice, których dzieci są zapisane do naszych placówek, bez względu na ich obecność.
 1. W sierpniu nadal będą trwały prace remontowe.Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
 • Żłobek Nr 20 Łódź, ul. Wioślarska 27
 • Żłobek Nr 23 Łódź, ul. Tatrzańska 27/29
 • Żłobek Nr 29 Łódź, ul. Gogola 9

 


Szanowni Państwo

Od dnia 8 czerwca, z uwagi na zmianę wytycznych GIS, zwiększamy liczbę miejsc dla dzieci w placówkach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi. Prosimy Państwa o kontakt z Kierownikami żłobków celem uzyskania dalszych informacji.


Z uwagi na wytyczne GIS, które spowodowały m.in. zmniejszenie dotychczasowego planu miejsc o 64 %, przy przyjmowaniu zgłoszeń dzieci do żłobka w miesiącu czerwcu będą stosowane zasady jak przy naborze dzieci na wrzesień z uwzględnieniem faktu pracy stacjonarnej rodziców.

 1. Pierwszeństwo przy przyjęciu do żłobka mają dzieci, wg kolejności:
 • rodziców(rodzica)/opiekunów(opiekuna) posiadających „Łódzką Kartę Dużej Rodziny” w przypadku, gdy pracują stacjonarnie,
 • matek lub ojców pracujących stacjonarnie , samotnie wychowujących dzieci
  Rodzic samotnie wychowujący dziecko to rodzic będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, albo rodzic, w stosunku do którego orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także rodzic pozostający w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności,
 • rodziców/opiekunów pracujących stacjonarnie.
 1. Po zakończeniu zbierania informacji od rodziców kierownik żłobka organizuje prace Zespołu ds. naboru, w skład którego wchodzą :  kierownik  żłobka,  osoba  zastępująca  kierownika,  opiekun z każdej grupy, do której będzie uczęszczało dziecko.
 2. Pierwszym etapem pracy ww. zespołu jest określenie liczby miejsc grupach wg wytycznych GIS a następnie sporządzenie protokołu dotyczącego:
  • składu zespołu ds. naboru,
  • liczby kart złożonych przez rodziców/opiekunów,
  • liczby kart, które spełniają kryteria pierwszeństwa w przyjęciu do żłobka zgodnie z pkt.3.
 3. Jeżeli liczba dzieci spełniająjąca warunki pierwszeństwa jest większa od liczby miejsc w placówce to wówczas przy przyjęciu dodatkowo jest uwzględniana sytuacja, w której:
  • rodzeństwo aktualnie uczęszcza bądź uczęszczało do danego żłobka,
  • rodzeństwo uczęszcza do innej placówki oświatowej blisko żłobka,
  • miejsce zamieszkania dziecka jest w pobliżu żłobka,
  • miejsce pracy rodziców/opiekunów jest w pobliżu żłobka,
  • występuje niepełnosprawność rodzeństwa dziecka zgłoszonego do placówki.  
 4. Jeśli po 2 etapowej analizie nadal jest większa liczba dzieci spełniających te same warunki niż liczba wolnych miejsc wówczas zespół ds. naboru przystępuje do losowania zgłoszeń rodziców na następujących zasadach:
  • każde zgłoszenie podlegające losowaniu otrzymuje indywidualny numer,
  • sporządzane są losy odpowiadające numerom zgłoszenia
  • członkowie zespołu ds. naboru losują liczbę losów odpowiadającą liczbie pozostałych wolnych miejsc w placówce.
  • następnie nazwiska i imiona dzieci zostają wpisane na listę dzieci przyjętych do danej grupy.
 5. Z przeprowadzonego losowania , zespół ds. naboru sporządza protokół.

Po zakończeniu prac związanych z przyjęciem dzieci do uruchamianych placówek , zespół ds. naboru przestaje działać.

 


Szanowni Państwo

Uprzejmie  informujemy, że od dnia:

18.05.2020 r. uruchamiamy żłobek:

 • Żłobek Nr 31 Łódź ul. Sienkiewicza 108

25.05.2020 r. uruchamiamy żłobki:

 • Żłobek Nr 3 Łódź, ul. Warneńczyka 5/17
 • Żłobek Nr 6 Łódź, ul. Elsnera 12
 • Żłobek Nr 10 Łódź, ul. Karolewska 70/76
 • Żłobek Nr 21 Łódź, ul. Marusarzówny 9
 • Żłobek Nr 22 Łódź, ul. Lelewela 11
 • Żłobek Nr 25 Łódź, ul. Odyńca 35

26.05.2020 r. uruchamiamy żłobki:

 • Żłobek Nr 1 Łódź, ul. Sienkiewicza 9
 • Żłobek Nr 2 Łódź, ul. Chrobrego 16
 • Żłobek Nr 13 Łódź, ul. Rogozińskiego 2
 • Żłobek Nr 14 Łódź, ul. Pawia 20
 • Żłobek Nr 16 Łódź, ul. Zachodnia 55a
 • Żłobek Nr 18 Łódź, Al. Harcerzy Zatorowców 4
 • Żłobek Nr 19 Łódź, ul. Tatrzańska 118
 • Żłobek Nr 24 Łódź, ul. Rydzowa 7
 • Żłobek Nr 30 Łódź, ul. Łąkowa 1

27.05.2020 r. uruchamiamy żłobki:

 • Żłobek Nr 27 Łódź, ul. Franciszkańska 167/171

01.06.2020 r. uruchamiamy żłobki:

 • Żłobek Nr 4 Łódź, ul. Inowrocławska 5a
 • Żłobek Nr 5 Łódź, ul. Świetlana 11/15
 • Żłobek Nr 7 Łódź, ul. Szpitalna 11
 • Żłobek Nr 8 Łódź, ul. Starorudzka 5/7
 • Żłobek Nr 9 Łódź, ul. Kmicica 5
 • Żłobek Nr 11 Łódź, ul. Wierzbowa 13
 • Żłobek Nr 12 Łódź, ul. Tokarzewskiego 53
 • Żłobek Nr 15 Łódź, ul. Wapienna 29
 • Żłobek Nr 17 Łódź, ul. Siarczana 11
 • Żłobek Nr 26 Łódź, ul. Sprinterów 11
 • Żłobek Nr 28 Łódź, Al. Wyszyńskiego 102
 • Żłobek Nr 32 Łódź, ul. Jugosłowiańska 6

Ze względu na realizację zaleceń w zakresie dostosowania budynków do przepisów ochrony PPOŻ w czerwcu będą wykonywane prace dostosowawcze.

Lipiec 2020 r. uruchamiamy żłobki - w lipcu nadal będą trwały prace remontowe. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 • Żłobek Nr 20 Łódź, ul. Wioślarska 27
 • Żłobek Nr 23 Łódź, ul. Tatrzańska 27/29
 • Żłobek Nr 29 Łódź, ul. Gogola 9

Informacje o terminie otwierania poszczególnych placówek będą umieszczane na naszej stronie internetowej i dostępne również u kierowników żłobków.