zielony
mis
gwiazda
kostka Spis treści
puchatekŻłobki
Oferta
Prawa Dziecka
Rada Rodziców
Opłaty
Dostępność i zapisy
Ewaluacja
Powinność
Istotą naszej pracy jest wspieranie rodziny w wychowaniu małego dziecka.

Oferta

Na co dzień:

1. czuwamy nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem i rozwojem powierzonych dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat, także z deficytami rozwojowymi,

Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w żłobku:

600 - 800 Przyjmowanie dzieci *
800 - 830 Śniadanie
830 - 1130 Zabawy dzieci i II śniadanie
1130 - 1230 Obiad
1230 - 1430 "Leżakowanie" (nie jest obowiązkowe)
1430 - 1530 Podwieczorek
1530 - 1800 Zabawy i odbieranie dzieci przez rodziców / opiekunów.

* wg potrzeb rodziców / opiekunów - może być inny czas przyjęcia dziecka.

2. wspieramy rozwój małego dziecka, pobudzamy jego aktywność, podążamy za dzieckiem między innymi tworząc otoczenie, w którym:

3. współpracujemy z rodzicami / opiekunami między innymi poprzez:

4. żywimy dzieci zgodnie z normami żywieniowymi i wskazaniami lekarskimi - codzienny jadłospis wywieszony jest w żłobku.

5. proponujemy rodzicom / opiekunom:

Każda grupa dziecięca dysponuje kilkoma pomieszczeniami, które wyposażone są w zabawki i inne przedmioty wspomagające rozwój dzieci oraz sprzęty dostosowane do ich wieku.

Prawa Dziecka

Proponujemy wzajemny szacunek - nie dyskryminujemy żadnego dziecka i jego rodziny bez względu na kulturę, płeć, rasę, religię czy deficyty rozwojowe.

W naszych żłobkach są realizowane prawa dziecka do:

Rada Rodziców

W żłobku działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców / opiekunów dzieci uczęszczających do placówki.

Organizację i zakres działania Rady Rodziców określa Regulamin Organizacyjny Żłobka [czytaj] i Regulamin Rady Rodziców.

W celu wspierania działalności żłobka Rada Rodziców może gromadzić fundusze z wpłat rodziców / opiekunów. O wysokości wpłat decydują sami rodzice / opiekunowie na pierwszym zebraniu. Środki mogą być wykorzystane na bieżące potrzeby żłobka.

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku

Są określone Uchwałą Nr XXXVII/978/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 roku Treść uchwały - [czytaj] i obejmują miesięcznie:
 1. Opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku, która wynosi 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Od 01.01.2019 r. opłata stała wynosi 270,00 zł. W sytuacji korzystania z usług żłobka jednocześnie dwojga dzieci i więcej dzieci w rodzinie, opłata za drugie i następne dziecko wynosi 50% ustalonej opłaty stałej, tj 135,00 zł. Opłata stała nie podlega odpisom.

 2. Zgodnie z uchwałą nr XXXI/569/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25.01.2012r od 01.03.2012 z opłaty stałej zwolnieni są rodzice lub opiekunowie dzieci pochodzących z ciąży mnogiej począwszy od trojaczków. Treść uchwały -[czytaj]

 3. Opłatę za pobyt każdego dziecka w żłobku powyżej 10 godz. dziennie za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 10% miesięcznej opłaty stałej, tj 26,00 zł.

 4. Opłatę za produkty żywnościowe według stawki żywieniowej ustalonej przez kierownika żłobka w porozumieniu z Radą Rodziców i przemnożonej przez ilość dni roboczych w danym miesiącu. Rodzicom / Opiekunom przysługuje odpis z tytułu nieobecności dziecka w żłobku trwającej 4 dni i więcej w wysokości dziennej stawki żywieniowej obowiązującej w dniach absencji dziecka.

Pełny zakres posiłków w żłobku obejmuje: I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek.
Dzienna stawka pełnego zakresu żywienia wynosi od 4,00 zł do 5,00 zł.
Możliwy jest pobyt dziecka bez wyżywienia (np. na czas zabaw - kilka godzin).

Dostępność i zapisy

 1. Dzieci przyjmowane są na bieżąco w zależności od ilości wolnych miejsc w placówce. Zapisy w danym roku na wrzesień prowadzone są od miesiąca kwietnia. Nie ma rejonizacji, wybór placówki należy do rodziców / opiekunów.
 2. Termin przyjęcia dziecka do żłobka rodzic / opiekun ustala z kierownikiem placówki i potwierdza w karcie zgłoszenia dziecka do żłobka, która jest integralną częscią do umowy
 3. W przypadku nie zgłoszenia się dziecka do żłobka w ciągu 3 dni od ustalonego terminu i braku informacji od rodzica / opiekuna kierownik uznaje zgłoszenie dziecka za nieaktualne, a umowę za nie zawartą
 4. Formalności :
  • Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia [pobierz] i karty informacyjnej [pobierz]
  • Podpisanie umowy [pobierz] wraz z klauzulami informacyjnymi i klauzlą zgody [pobierz]
  • Dołączenie aktualnego zaświadczenia od lekarza pediatry o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w grupie żłobkowej
  • Zapoznanie się z regulaminem porządkowym żłobka [czytaj]
  • Wniesienie opłat za pobyt dziecka w żłobku : Opłaty

Ewaluacja

Proponujemy rodzicom / opiekunom, którzy wypisują dziecko ze żłobka wypełnienie ankiety dotyczącej jakości świadczonych usług przez Miejski Zespół Żłobków w Łodzi. Wyniki ankiety będą pomocne w planowaniu pracy żłobków. Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć drogą elekroniczną na adres a.rudyk@mzz.lodz.pl, bądż osobiście do administracji MZŻ w Łodzi. [pobierz]

Powinności rodziców / opiekunów

 1. Przestrzeganie zgłoszonego czasu pobytu dziecka w placówce (przyprowadzanie i odbieranie dziecka).
 2. Powiadomienie kierownika żłobka o
  • nieobecności dziecka - dzień wcześniej lub rano danego dnia
  • powrocie dziecka do żłobka dzień wcześniej. Jeśli nieobecność dziecka była spowodowana chorobą dziecko będzie przyjęte tylko na podstawie zaświadczenia od lekarza pediatry o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w grupie żłobkowej.
  • niemożliwości wniesienia opłaty w określonym przez kierownika terminie; ustalenie z kierownikiem innego terminu wniesienia opłaty.
   W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA TERMINU WNIESIENIA OPŁATY DZIECKO MOŻE BYĆ NASTĘPNEGO DNIA NIEPRZYJĘTE DO ŻŁOBKA BEZ UPRZEDZENIA RODZICA / OPIEKUNA.
  • odbiorze dziecka ze żłobka przez osobę wcześniej nieupoważnioną (należy podać imię i nazwisko osoby oraz jej numer dowodu osobistego).
 3. Zapewnienie dziecku ubrania:
  • na zmianę,
  • odpowiedniego do warunków pogodowych,
  • ułatwiającego samodzielne rozbieranie się i ubieranie,
  • którego nie będzie obawiało się ubrudzić podczas zabawy i posiłku
 4. Zabezpieczenie ustalonej z opiekunkami ilości pampersów i środków do pielęgnacji skóry dziecka

Doceniamy fakt, że rodzice / opiekunowie nie będą zostawiali dziecku słodyczy ponieważ może to prowadzić do konfliktów między dziećmi.

::
::
::
::
::