Opłaty

Informujemy że od dnia 01.01.2022 roku obowiązują nowe numery kont bankowych dla poszczególnych żłobków.


Na podstawie Uchwały Nr XXIII/797/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Łódź oraz Uchwały Nr LXVIII/2007/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Łódź:

 

Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i wynosi:
- od 1 stycznia 2024 r. - 849 zł, na drugie i kolejne dziecko 50% opłaty stałej, tj. 425 zł;

- od 1 lipca 2024 r. - 860 zł, na drugie i kolejne dziecko 50% opłaty stałej, tj. 430 zł;

 

Opłata stała nie podlega odpisom, jednakże w przypadku czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka z przyczyn zewnętrznych, opłata ta podlega odpisowi w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym żłobek nie mógł świadczyć swoich usług.

 

Rodzice/opiekunowie dzieci pochodzących z ciąży mnogiej począwszy od trojaczków zwolnieni są z obowiązku uiszczania opłaty stałej z tytułu pobytu dzieci w żłobku.

 

Za pobyt każdego dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie, ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 10% miesięcznej opłaty stałej i wynosi:

 

- od 1 stycznia 2024 r. - 10% opłaty stałej, tj. 85 zł;

- od 1 lipca 2024 r. - 10% opłaty stałej, tj. 86 zł;

 

Dzienna stawka żywieniowa za 4 posiłki ( I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek ) wynosi 6,00 zł - 7,50 zł.

Istnieje możliwość dofinansowania pobytu dziecka w żłobku dla  pierwszego dziecka  w rodzinie w wysokości 400zł miesięcznie oraz uzyskanie dofinansowania z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego dla drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie w wieku 12-36 miesięcy w wysokości 500zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje : Świadczenia socjalne