Opłaty

Uchwałą Rady Miejskiej NR XVI/683/19 z 20-go listopada 2019 r. została zmieniona wysokość opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobkach miejskich.

Treść uchwały zmienia wysokość miesięcznej opłaty stałej z 12% na 15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku kalendarzowym.

Od 1-go stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrasta do kwoty 2600 zł, w związku z powyższym z dniem 1-go stycznia 2020 r. opłata miesięczna stała za pobyt dziecka w żłobku wynosić będzie 390 zł. Opłata stała nie podlega odpisom. 

W sytuacji korzystania z usług żłobka dwojga więcej dzieci w rodzinie, opłata za drugie i następne dziecko wynosi 50 % ustalonej opłaty stałej.

Rodzice/opiekunowie dzieci pochodzących z ciąży mnogiej począwszy od trojaczków zwolnieni są z obowiązku uiszczania opłaty stałej z tytułu pobytu dzieci w żłobku.

Za pobyt każdego dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 10% miesięcznej opłaty stałej.

Dzienna stawka żywieniowa za 4 posiłki ( I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek ) wynosi 4,00 zł - 4,50 zł