Opłaty

Informujemy że od dnia 01.01.2022 roku obowiązują nowe numery kont bankowych dla poszczególnych żłobków.


Uchwała Nr XXIII/797/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 kwietnia 2020 r w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Łódź

Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i wynosi 452 zł. Opłata stała nie podlega odpisom, jednakże w przypadku czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka z przyczyn zewnętrznych, opłata ta podlega odpisowi w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym żłobek nie mógł świadczyć swoich usług.

W sytuacji korzystania z usług żłobka dwojga więcej dzieci w rodzinie, opłata za drugie i następne dziecko wynosi 50 % ustalonej opłaty stałej.

Rodzice/opiekunowie dzieci pochodzących z ciąży mnogiej począwszy od trojaczków zwolnieni są z obowiązku uiszczania opłaty stałej z tytułu pobytu dzieci w żłobku.

Za pobyt każdego dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 10% miesięcznej opłaty stałej.

Dzienna stawka żywieniowa za 4 posiłki ( I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek ) wynosi 4,80 zł - 5,20 zł