Świadczenia socjalne

DOFINANSOWANIE OBNIŻENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

Dofinansowanie jest jednym z nowych rozwiązań wprowadzonych przez rząd w ramach Polskiego Ładu.  Jest  drugą, obok rodzinnego kapitału opiekuńczego, formą wsparcia przewidzianą w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. poz. 2270), kierowaną do rodziców dzieci uczęszczających do żłobków, klubów dziecięcych oraz objętych opieką dziennego opiekuna.

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, będzie przysługiwało rodzicom, w tym opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, na dziecko uczęszczające do ww. instytucji i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Dofinansowanie będzie przysługiwać na dziecko uczęszczające do żłobka, na które nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

Biorąc pod uwagę, że rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do ukończenia 35 miesiąca życia, to dofinansowanie będzie przysługiwać:

  1. na dziecko pierwsze lub jedyne w rodzinie, niezależnie od wieku, pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystania z opieki dziennego opiekuna.
  2. na każde dziecko w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończenia 35. miesiąca życia, pod warunkiem, że dziecko uczęszcza do instytucji opieki.


Wnioski przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany dla rodziców

Od 10 grudnia 2021 r. rodzice ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna są zobowiązani przedstawiać rozszerzone dane dzieci i rodziców, w formie oświadczenia.

Dane te są niezbędne do uzupełnienia przez podmiot prowadzący instytucję opiekiinformacji o dzieciach uczęszczających do żłobka i ich rodzicach. Informacja będzie przekazywana do systemu Rejestr Żłobków. Dane są niezbędne do przyznania przez ZUS dofinansowania. Zatem, podmioty prowadzące instytucje opieki wymagają od rodziców ubiegających się o objęcie dziecka opieką w żłobku podania pełnych, określonych ustawą danych.

Rodzice dzieci już objętych opieką w żłobku, zobowiązani do przekazania podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki następujących danych:

1)   numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2)   daty urodzenia rodziców;

3)  numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku, gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4)  adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku, podmiotowi prowadzącemu instytucję.

Informacja - dofinansowanie

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach:

ZUS

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Informacja w języku ukraińskim:

 ZUS

Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z Ustawą o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym:

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270)