Nabór do żłobków

Harmonogram naboru dzieci do żłobków w na wrzesień 2019 r. w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi

1 - 30 IV 2019 r. - przyjmowanie „Kart zgłoszenie dziecka do żłobka” wraz z wymaganymi dokumentami do wglądu. W przypadku nieokazania wymaganych dokumentów wskazanych        w  „Karcie  zgłoszenie dziecka do żłobka” nie będzie ona uwzględniana przy naborze.

2 – 30 V 2019 r. - prace zespołu do spraw naboru, weryfikacja list dzieci we wszystkich placówkach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.

1- 10 VI 2019 r. - informacja o wynikach naboru -  rodzic/opiekun zgłasza się osobiście do kierownika żłobka.

VI - VIII 2019 r. - zawarcie umowy z rodzicami w terminie ustalonym przez kierownika żłobka. Niepodpisanie umowy we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym żłobku.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w kwietniu 2019 r. rozpoczyna się nabór dzieci do wszystkich placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, których rodzice zamieszkują na terenie miasta Łodzi i starają się o przyjęcie dziecka do żłobka od września 2019 r.

„Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” wraz z wymaganymi dokumentami do wglądu będzie można składać osobiście w wybranych przez siebie maksymalnie 3 placówkach od dnia 1 do dnia 30 kwietnia 2019 r, od poniedziałku do piątku  w godz. 7:30 – 15:30. Inne godziny składania „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” rodzic/opiekun ustala indywidualnie z kierownikiem żłobka.

W przypadku nieokazania wymaganych dokumentów wskazanych w „Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka” nie będzie ona uwzględniana  przy naborze.

Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do żłobka.

„Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” z  listy rezerwowej, będą miały pierwszeństwo,  jeżeli rodzic potwierdzał zainteresowanie miejscem w  placówce  i złoży nową „Kartę” w okresie naboru 2019.           

Dzieci pozostające w żłobku na następny rok nie biorą udziału w naborze.

W celu uzyskania informacji o wynikach naboru rodzic/opiekun zgłasza się osobiście do kierownika żłobka od 1 czerwca do 10 czerwca 2019 r.

Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do żłobka w zależności od możliwości jakimi ta placówka dysponuje, tak aby zapewnić dzieciom szczególną opiekę jakiej wymaga ich stan zdrowia.

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka  do pobrania.

 1. Dzieci urodzone w 2016 r. nie uczestniczą w naborze na wrzesień 2019 r., ze względu na osiągnięcie w 2019 r. wieku przedszkolnego.
 2. Wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka” podpisują oboje rodzice/opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka” ze stanem faktycznym.
 3. Pierwszeństwo przy przyjęciu do żłobka mają dzieci, wg kolejności:
  • rodziców(rodzica)/opiekunów(opiekuna) posiadających „Łódzką Kartę Dużej Rodziny” w przypadku, gdy pracują lub uczą się,
  • matek lub ojców pracujących lub/i uczących się w trybie dziennym, samotnie wychowujących dzieci z uwzględnieniem „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” będących na liście rezerwowej na dzień rozpoczęcia naboru
   Rodzic samotnie wychowujący dziecko to rodzic będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, albo rodzic, w stosunku do którego orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także rodzic pozostający w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności,
  • rodziców/opiekunów pracujących lub/i uczących się w trybie dziennym z uwzględnieniem „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” będących na liście rezerwowej na dzień rozpoczęcia naboru,
  • matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź niezdolność do samodzielnej egzystencji z uwzględnieniem „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” będących na liście rezerwowej na dzień rozpoczęcia naboru.
 4. Po zakończeniu okresu składania „Kart  zgłoszenia dziecka do żłobka”, kierownik żłobka organizuje prace Zespołu ds. naboru, w skład którego wchodzą :  kierownik  żłobka,  osoba  zastępująca  kierownika,  opiekun z każdej grupy, do której planowany jest nabór.
 5. Pierwszym etapem pracy ww. zespołu jest określenie liczby wolnych miejsc w poszczególnych grupach po uwzględnieniu dzieci pozostających w placówce na kolejny rok, a następnie sporządzenie protokołu dotyczącego:
  • składu zespołu ds. naboru,
  • liczby kart złożonych przez rodziców/opiekunów,
  • liczby kart, które spełniają kryteria pierwszeństwa w przyjęciu do żłobka zgodnie z pkt.3.
 6. Jeżeli liczba „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” spełniających warunki pierwszeństwa jest większa od liczby miejsc w placówce to wówczas przy przyjęciu dodatkowo jest uwzględniana sytuacja, w której:
  • rodzeństwo aktualnie uczęszcza bądź uczęszczało do danego żłobka,
  • rodzeństwo uczęszcza do innej placówki oświatowej blisko żłobka,
  • miejsce zamieszkania dziecka jest w pobliżu żłobka,
  • miejsce pracy rodziców/opiekunów jest w pobliżu żłobka,
  • występuje niepełnosprawność rodzeństwa dziecka zgłoszonego do placówki.  
 7. Jeśli po 2 etapowej analizie nadal jest więcej „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” spełniających te same warunki niż liczba wolnych miejsc wówczas zespół ds.naboru przystępuje do losowania kart na następujących zasadach:
  • każda z „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” podlegająca losowaniu otrzymuje indywidualny numer,
  • sporządzane są losy odpowiadające numerom „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka”
  • członkowie zespołu ds. naboru losują liczbę losów odpowiadającą liczbie pozostałych wolnych miejsc w placówce.
  • następnie nazwiska i imiona dzieci zostają wpisane na wstępną listę dzieci przyjętych.
 8. Następnie   zespół  ds. naboru  określa  wstępną  listę  dzieci   przyjętych i wstępną listę rezerwową, które są weryfikowane z listami ze wszystkich placówek MZŻ. Jeżeli po ogólnej weryfikacji zostaną wolne miejsca lista dzieci przyjętych do żłobka uzupełniana jest wg zasad określonych w pkt 7.
 9. Z przeprowadzonego losowania kandydatów do żłobka, zespół ds. naboru sporządza protokół.
 10. Po zakończeniu prac związanych z naborem, zespół ds. naboru przestaje działać.
 11. W  wyjątkowych  sytuacjach,  w  trybie  pilnym mogą być przyjęte dzieci z rodzin, w których wystąpiły okoliczności szczególne np. śmierć jednego z rodziców / opiekunów, pobyt             w   szpitalu    jednego   z rodziców/opiekunów itp.
 12. W sytuacji, podjęcia decyzji o oczekiwaniu na wolne miejsce w danej placówce rodzic/opiekun ustala z kierownikiem żłobka sposób potwierdzania tego faktu.
 13. Rodzice/opiekunowie, których dzieci są na liście przyjętych do żłobka zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy w terminie określonym przez kierownika żłobka.
 14. W przypadku niezgłoszenia się dziecka do żłobka w ciągu 3 dni od ustalonego w umowie terminu i braku informacji od rodzica/opiekuna, kierownik uznaje zgłoszenie dziecka za nieaktualne, a umowę za nieobowiązującą, a na jego miejsce zostaje przyjęte dziecko z listy rezerwowej.

Informacja o naborze

Albo pobierz plik, wypełnij i zanieś zgłoszenie papierowe:

 • Karta zgłoszenia dziecka do żłobka (75 KB)

  „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” wraz z wymaganymi dokumentami do wglądu będzie można składać osobiście w wybranych przez siebie maksymalnie 3 placówkach od dnia 1 do dnia 30 kwietnia 2019 r, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. Inne godziny składania „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” rodzic/opiekun ustala indywidualnie z kierownikiem żłobka.