Dla rodziców

Kilka zdań o naszej pracy:

Żłobek przy Pawiej 20 działa od ponad 55 lat, znajduje się na Bałutach, pomiędzy ulicami Limanowskiego i Lutomierską. Nieprzerwanie cieszy się dużym zainteresowaniem - rodzice przyprowadzają do nas swoje kolejne dzieci, które po latach przychodzą z własnym potomstwem.

WAŻNE: otaczamy opieką dzieci w wieku od 1 do 3 rż.

Każde dziecko spędza u nas dzień adaptacyjny z mamą lub tatą, by wspólnie poznawać nowe miejsce.

W następnych dniach przez 2-3 godziny dziecko przebywa w grupie bez rodzica pod opieką wychowawców. W kolejnym miesiącu, w miarę czynionych postępów w aklimatyzacji oraz po uzgodnieniu z rodzicami, czas pobytu dziecka w grupie może zostać wydłużony.

Lubimy spędzać czas z dziećmi, towarzyszyć w ich rozwoju oraz współdziałać z rodzicami. Najważniejsze jest dla nas by każde dziecko przychodziło do żłobka z radością, a powracając do domu było pełne jak najlepszych wrażeń.

Dbają o to wszyscy pracownicy: wykwalifikowani wychowawcy, położna, dietetyk, panie kucharki, pan gospodarczy oraz oczywiście kierownik.

Stale budujemy jak najlepsze relacje pomiędzy nami - pracownikami, co skutkuje przyjazną atmosferą w żłobku, którą wg opinii rodziców można wyczuć od samego wejścia do placówki.

Wychowawcy towarzyszą dzieciom w rozwoju podążając za ich potrzebami.

Pod opieką wychowawców dzieci doświadczają kontaktów z rówieśnikami, bawią się, rozwijają talenty, doskonalą umiejętności, uczą się pozytywnych relacji, zawierają pierwsze przyjaźnie.

Wspieramy dążenia dzieci w ich naturalnym pragnieniu bycia autonomicznym, czyli

w dążeniu do samodzielności, wpływaniu na swoją sytuację, mierzeniu się z trudnościami i wyzwaniami, sięganiu po sukcesy.

Zajęcia dodatkowe:

Co tydzień dzieci biorą udział w zajęciach rytmicznych, sensorycznych, kinezjologii.

Raz w miesiącu, na terenie placówki aktywnie uczestniczą w koncercie muzyki poważnej.
W bieżącym roku planujemy wprowadzenie zajęć z dogoterapii.

Dysponujemy salą sensoryczną, którą zamierzamy wzbogacić o tzw. podłogę interaktywną.

W pogodne dni, dzieci korzystają z dużych tarasów lub wychodzą na przy żłobkowy teren zielony wyposażony w sprzęt do zabaw na powietrzu.

Zgłoszenia do żłobka:

Przez cały rok przyjmujemy "Karty zgłoszenia...", jednak możliwość bieżącego przyjęcia dziecka jest uzależniona jest od posiadanych wolnych miejsc w danej grupie wiekowej.

Nabór na wrzesień odbywa się w kwietniu. Dzieci, dla których zabrakło miejsc, mogą na wniosek rodzica pozostać na liście oczekujących, by ubiegać się o przyjęcie w późniejszym terminie. W sytuacji podjęcia decyzji o oczekiwaniu na wolne miejsce, rodzic systematycznie, telefonicznie potwierdza ten fakt.

Dzieci pozostające w żłobku na kolejny rok nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzice nowoprzyjętych dzieci podpisują umowy w czerwcu/lipcu. Po zamknięciu rekrutacji kierownik żłobka organizuje zebranie, które dotyczy bardzo ważnego tematu: adaptacji nowych dzieci oraz zasad funkcjonowania placówki.

Szczegółowe informacje na temat naboru do żłobków dostępne są na stronie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w zakładce: Żłobki/Nabór do żłobków.

Rozkład dnia w żłobku:

6:45 – 7:50 - przyjmowanie dzieci do poszczególnych grup

8:00 – 8:30 - śniadanie

8:45 – 11:30 - zabawy z dziećmi + II śniadanie

11:30 – 12:00 – obiad

12:15 – 14:30 – poobiedni odpoczynek

14:30 – 15:00 - podwieczorek

15:00 – 16:45 - zabawy i odbiór dzieci przez rodziców.

Godziny przyjęć i odbioru dzieci:

 • Dzieci mogą przebywać w żłobku w godzinach 6.45-16.45

 • Dzieci jedzące śniadanie są przyprowadzane najpóźniej do godz. 7.50

 • W godzinach 8.00-8.30 trwa śniadanie.

 • Dzieci, które nie jedzą śniadań przyprowadzane są do żłobka w godzinach 8.30-9.00.

 • Do żłobka przyjmowane są dzieci bez objawów chorobowych oraz przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

 • Sytuacje, w których dziecko nie może być przyjęte do żłobka:

 • z temperaturą powyżej 37,3° C, z kaszlem, katarem, zmianami skórnymi, biegunką, wymiotami itp.

 • mające kontakt z osobą na kwarantannie, będącą w izolacji, mającą objawy chorobowe (w przypadku kontaktu z osobą chorą na COVID-19, rodzic zatrzymuje dziecko w domu, o czym powiadamia kierownika żłobka).

 • Jeśli w trakcie pobytu w żłobku zostaną zaobserwowane u dziecka objawy chorobowe, zostanie ono odizolowane w odrębnym pomieszczeniu pod opieką wychowawcy. Równocześnie rodzic zostanie powiadomiony o potrzebie bezzwłocznego odebrania dziecka z placówki.

 • Powrót dziecka do żłobka będzie możliwy po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego /oświadczenia rodzica nt. aktualnego stanu zdrowia swego dziecka. Wszelkie stany alergiczne potwierdza lekarz specjalista.

Akcesoria dla dziecka:

 • Dzieci mogą zabierać do żłobka zabawki pomocne podczas zasypiania.

 • Dzieci mogą korzystać ze smoczka – podpisany smoczek pozostaje w placówce i nie jest zabierany do domu.

 • Wobec zalecenia Inspektora Sanitarnego indywidualny kocyk dziecka (120x170) zabierany jest przez rodziców w każdy piątek, prany w temp. powyżej 60 st. C i przynoszony
  w poniedziałek. W przypadku zachorowania dziecka rodzic zabiera kocyk do prania i przynosi kiedy dziecko powraca do żłobka.

 • Raz w miesiącu rodzic przynosi: 2 rolki ręczników papierowych, chusteczki nawilżane oraz chusteczki higieniczne.

Opłaty za żłobek - wnoszone są z góry do 5-go dnia bieżącego miesiąca

Pobyt dziecka w placówce NIE jest bezpłatny. Rodzice ponoszą comiesięczny koszt opłaty stałej, opłaty za żywienie oraz składki na fundusz Rady Rodziców.

Opłaty za żłobek wpływają na konto bankowe do 5-go dnia każdego BIEŻĄCEGO miesiąca. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto od 1- go do 5-go dnia danego miesiąca oraz
o powstrzymanie się od wpłat we wcześniejszym terminie.

Informacja o wysokości opłaty naliczana jest dla każdego dziecka indywidualnie i przekazywana rodzicowi w pierwszym dniu danego miesiąca. W przypadku nieobecności dziecka w tym terminie, rodzic kontaktuje się z kierownikiem żłobka w celu uzyskania informacji na temat wysokości opłaty za dany miesiąc.

 • Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku stanowi 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę
  w danym roku kalendarzowym. Opłata stała nie podlega odpisom, bez względu na ilość dni spędzonych przez dziecko w żłobku w danym miesiącu.

 • Wyżywienie - dzienna stawka żywieniowa za cztery posiłki wynosi 5,00 zł. Z tytułu nieobecności trwającej nieprzerwanie minimum 4 dni w danym miesiącu przysługuje odpis.

 • Rada Rodziców - składka na fundusz działającej w żłobku Rady Rodziców jest podstawą uzupełniania zabawek i pomocy do zajęć, upominków, zajęć dodatkowych oraz różnorodnych działań naprawczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki pod kątem potrzeb dzieci.Szczegółowe informacje odnośnie opłat dostępne są: na stronie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w zakładce Żłobki/Opłaty.

Od stycznia 2022 na podstawie Ustawy z 17 listopada 2021 wprowadzono możliwość uzyskania przez rodzica obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku

Dofinansowanie (tzw. 400+) przysługuje na dziecko uczęszczające do żłobka, na które nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

Dofinansowanie przysługuje:

 • na pierwsze lub jedyne dziecko pod warunkiem uczęszczania do żłobka,

 • na każde dziecko w wieku przed miesiącem ukończenia 12. mż i po miesiącu ukończenia 35. mż, pod warunkiem, że dziecko uczęszcza do instytucji opieki.

Wnioski złożone przez rodzica, przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowe informacje odnośnie dofinansowania 400+ dostępne są: na stronie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w zakładce Żłobki/Świadczenia socjalne.