Aktualności

30.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie  Art. 53. ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym . Miejski Zespół Żłobków w Łodzi uprzejmie informuje rodziców korzystających z usług placówek żłobkowych o obowiązku przekazania danych do kierowników żłobków :

„ Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy następujących danych:

1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2)  daty urodzenia rodziców;

3)  numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy ”


Informujemy że od dnia 01.01.2022 roku będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego na wpłaty za pobyt dziecka w  żłobku - miesięczna opłata stała i opłata za wyżywienie. Rachunek na fundusz Rady Rodziców pozostaje bez zmian.

Numer rachunku bankowego opłata stała i wyżywienie

03 1240 1037 1111 0011 0916 0806


14.08.2020 r.

Rozpoczęcie w żłobku 13

 1. w czasie pandemii zawieszone są:
 • zajęcia dodatkowe : rytmika , spotkania teatralne oraz muzyczne
 • zebrania z rodzicami oraz z przedstawicielami rady rodziców
 • uroczystości
 • bezpośrednie konsultacje .
  1. podpisywanie umów z rodzicami odbywa się w dniach 08 -25. 08. 2020 r.
  2. sprawy bieżące z rodzicami omawiane są droga telefoniczną
  3. powołanie rady rodziców odbędzie się drogą telefonicznych zgłoszeń. chętni rodzice proszeni są o kontakt z kierownikiem żłobka w dniach 09.-09.09.2020 r. protokół z wyboru rady rodziców zostanie przedstawiony wszystkim rodzicom do akceptacji.
  4. w dniu 15.09.2020 r zostanie powołana nowa rada rodziców, która ustali nowy regulamin oraz omówi składkę na fundusz Rady Rodziców.

Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające, rytmika, warsztaty teatralne.

Godziny otwarcia żłobka:
600-1700 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

03 1240 1037 1111 0011 0916 0806

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

02 1560 0013 2006 8163 7000 0001