Aktualności

30.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie  Art. 53. ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym . Miejski Zespół Żłobków w Łodzi uprzejmie informuje rodziców korzystających z usług placówek żłobkowych o obowiązku przekazania danych do kierowników żłobków :

„ Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy następujących danych:

1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2)  daty urodzenia rodziców;

3)  numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy ”


Informujemy że od dnia 01.01.2022 roku będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego na wpłaty za pobyt dziecka w  żłobku - miesięczna opłata stała i opłata za wyżywienie. Rachunek na fundusz Rady Rodziców pozostaje bez zmian.

Numer rachunku bankowego opłata stała i wyżywienie

38 1240 1037 1111 0011 0916 0952


25.10.2021r.

Szanowni Państwo

       Po konsultacjach z rodzicami dzieci uczęszczających do naszego żłobka od października 2021 r wznowiono organizację zajęć dodatkowych z rytmiki. Odbywają się one raz w tygodniu , oddzielnie z każdą grupą dziecięcą. Przebiegają z zachowaniem wymogów sanitarnych rekomendowanych przez GIS. Osoba prowadząca rytmikę potwierdziła zapoznanie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi SARS-COV-2 i przedstawiła świadectwo szczepienia.

                                                                         Kierownik żłobka – Małgorzata Kicińska


17.08.2020r.

Szanowni Państwo

Umowy o świadczenie usług z rodzicami dzieci przyjętych do żłobka  od września 2020 r. podpisywane będą w dniach od 17 do 28  sierpnia.

Termin należy ustalić telefonicznie z kierownikiem placówki.                         

Niezbędne dokumenty to:

  1. Akt urodzenia dziecka ( oryginał do wglądu),
  2. Dowody osobiste rodziców,
  3. Zaświadczenia o zatrudnieniu lub wpis do ewidencji gospodarczej.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z następującymi dokumentami  , które można znaleźć na stronie  www.mzz.lodz.pl.

- Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z 02.07.2020r.

- Program uruchomienia żłobków .

- Regulamin Porządkowy Żłobka ( od 1 .08.2020r.)

*  Do żłobka wchodzimy w maseczce lub przyłbicy, zakładamy rękawiczki lub dezynfekujemy ręce.

* Podczas oczekiwania na wejście utrzymujemy niezbędny dystans od innych osób.

* Czas wizyty ograniczamy do niezbędnego minimum.

Na czas pandemii zawieszone  zostały:

- zajęcia dodatkowe,

- uroczystości okolicznościowe,

- konsultacje z rodzicami,

- zebrania z rodzicami,

- sesje fotograficzne .


Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające, rytmika, warsztaty teatralne.

Godziny otwarcia żłobka:
600-1700 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej  - przelewem.

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

38 1240 1037 1111 0011 0916 0952

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

75 1560 0013 2006 7448 0000 0001