Aktualności

30.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie  Art. 53. ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym . Miejski Zespół Żłobków w Łodzi uprzejmie informuje rodziców korzystających z usług placówek żłobkowych o obowiązku przekazania danych do kierowników żłobków :

„ Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy następujących danych:

1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2)  daty urodzenia rodziców;

3)  numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy ”


Informujemy że od dnia 01.01.2022 roku będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego na wpłaty za pobyt dziecka w  żłobku - miesięczna opłata stała i opłata za wyżywienie. Rachunek na fundusz Rady Rodziców pozostaje bez zmian.

Numer rachunku bankowego opłata stała i wyżywienie

97 1240 1037 1111 0011 0916 076318.12.2020 r.


14.12.2020 r.

Listopadowe atrakcje


4.11.2020 r.

TAKĄ MAMY JESIEŃ


25.09.2020 r.


16.09.2020 r.

Szanowni Rodzice

 

Informujemy, iż mogą Państwo dobrowolnie wykupić roczne ubezpieczenie dla dziecka uczęszczającego do żłobka. Wszelkie formalności i decyzje leżą po Państwa stronie. Pozostawiam link pod którym znajduje się przygotowana oferta z kilkoma wariantami uzależnionymi od wysokości kwoty na jaką jest ubezpieczenie. www.kolorowennw.pl

 


30.07.2020 r.


30.07.2020 r.


26.06.2020.r


03.06.2020 r.


15.05.2020 r.

Szanowni Rodzice

W dniu 18 maja 2020r. uruchamiamy Naszą placówkę, jedynie dla określonej ilości dzieci – zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.

Przed Nami zadanie zapewnienia bezpieczeństwa i opieki nad Państwa dziećmi na określonych zasadach reżimu sanitarnego.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z wytycznymi stworzonymi dla żłobka nr 16, które są adekwatne z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dn. 4 maja 2020 r.

Wytyczne dla Rodziców dzieci uczęszczających do

Żłobka nr 16 w czasie zagrożenia epidemicznego

 1. Rodzic ma obowiązek zapoznania się z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 2. Żłobek umożliwia opiekę nad dziećmi tylko tych rodziców, których pracodawca nie ma możliwości zlecenia wykonywania pracy w zdalnym trybie, czyli w przypadku, kiedy rodzic/rodzice dziecka nie mogą pracować tylko stacjonarnie w miejscu pracy.
 3. Żłobek nr 16 od dnia 18.05.2020 roku pełni funkcję opiekuńczą dla dzieci w godz. 7: 00-16: 00 do odwołania.- kierownik ma prawo do zmiany godz. Pracy placówki w zależności od możliwości organizacyjnych, zasobów kadrowych, z obowiązkiem uprzedzenia rodziców natychmiast po ustaleniu tego faktu.
 4. Żłobek przyjmuje dzieci w godzinach 7: 00-9: 00, później tylko po uprzednim telefonicznym uprzedzeniu.
 5. Rodzic zobligowany jest do zapoznania się i podpisania orzeczenia o stanie zdrowia dziecka i nie roszczeniu pretensji w przypadku wystąpienia zakażenia Covid-19. – oświadczenie należy pobrać i dostarczyć wypełnione w dniu przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy
 6. Zarówno osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko do żłobka jak i samo dziecko muszą być zdrowi i nie wykazywać żadnych objawów chorobowych.
 7. Pożądanym byłoby, gdyby dzieci przyprowadzanie i odbierane były przez osoby, z którymi ma kontakt w swym gospodarstwie domowym. Wskazane jest ograniczanie pojawiania się nowych ludzi przyprowadzających i odbierających dzieci.
 8. W szatni przebywa tylko jeden rodzic/opiekun z dzieckiem bądź dziećmi w przypadku rodzeństwa.
 9. Oczekujący na przyjęcie rodzice z dziećmi stoją przed budynkiem żłobka w kolejce z zachowaniem 2 m odstępów z założonymi maseczkami.
 10. Rodzice wchodzący do budynku żłobka mają założoną maseczkę, dezynfekują ręce lub /i zakłada rękawiczki.
 11. Wyznaczony pracownik wykonuje pomiar temperatury ciała dziecka i osoby przyprowadzającej dziecko za pomocą termometru bezdotykowego zachowując przy tym bezpieczną odległość.
 12. W ciągu dnia pomiary temperatury u dzieci będą ponownie wykonywane i odnotowywane w raporcie stanu zdrowia dzieci na dany dzień.
 13. W sytuacji stwierdzenia u dziecka podwyższonej temperatury ciała powyżej 37oC lub objawów chorobowych np. katar, kaszel, biegunka, zmiany skórne opiekun ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do żłobka.
 14. Warunkiem przyjęcia dziecka po chorobie –lub stwierdzeniu w dniu wcześniejszym objawów infekcji, będzie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania do żłobka.
 15. W sytuacji stwierdzenia u rodzica/opiekuna dziecka podwyższonej temperatury ciała powyżej 37,6oC dziecko nie będzie przyjęte do żłobka.
 16. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka w domu rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie kierownika żłobka.
 17. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka w żłobku poinformowany rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.
 18. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka w żłobku podopieczny wraz z opiekunem będzie izolowany w wyznaczonym do tego pomieszczeniu do czasu odebrania dziecka przez rodzica.
 19. Dziecko po przebraniu przez rodzica zostaje przekazane pracownikowi przebywającemu w szatni i dany pracownik odprowadza dziecko do odpowiedniej grupy.
 20. Przy odbiorze dziecka osoba odbierająca czeka na dziecko w szatni. Dziecko zostanie przyprowadzone przez wyznaczonego do tego celu opiekuna.
 21. Pościel zapewniania jest przez rodziców.
 22. Codziennie pościel wydawana jest rodzicom do prania. Pranie należy wykonać w temperaturze min. 60oC przez 30 min.
 23. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu do żłobka.
 24. Zajęcia dodatkowe dla dzieci zostały zawieszone do odwołania.
 25. Informacje i rozmowy w sprawach dziecka mogą być realizowane telefonicznie.
 26. Wszelkie sprawy organizacyjne rodzice ustalają telefonicznie z kierownikiem żłobka.
 27. Dziecko po przybyciu do grupy jak i przed i po posiłkach oraz po ewentualnej zabawie w ogordzie będzie miało umyte ręce pod bieżącą wodą z użyciem mydła.
 28. W razie wystąpienia podejrzenia zagrożenia kierownik żłobka zobligowany jest do zaprzestania przyjmowania kolejnych dzieci do placówki.
 29. Wszystkie w/w działania służą zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci, ich rodzicom/opiekunom jak i pracownikom żłobka. Prosimy o stosowanie się do tych zasad. Brak ich przestrzegania skutkować będzie odmową przyjęcia dziecka do żłobka.

Dembowska Paulina

Kierownik Żłobka nr 16


10.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice!

Zbliżają się wyjątkowe Święta Wielkanocne, będące symbolem zwycięstwa życia Nad śmiercią!!!

Nie możemy spotkać się w żłobku osobiście, nie możemy dziś malować z dziećmi pisanek, wyklejać świątecznych kartek…

Ale to nic!!!

Nadal mamy to, co najważniejsze.

Mamy w sobie i przy sobie TO, CO NAJCENNIEJSZE.

Cieszmy się tym nieustająco!

Życzę Wszystkim

ZDROWIA w każdej materii,

RADOŚCI z najmniejszych gestów,

UŚMIECHU, który jest terapeutyczny,

REFLEKSJI skłaniającej do współgrania z rzeczywistością,

SZCZĘŚCIA płynącego z miłości bliskich.

Aby tradycje wielkanocne sprawiały Nam jeszcze większa radość niż dotychczas, dzięki temu, że będziemy mieli więcej czasu i sposobności by je kontemplować.

POZDRAWIAMY SŁONECZNIE

Paulina Dembowska

Kierownik Żłobka

I cały Zespół Żłobka nr 16


02.04.2020 r.

DRODZY RODZICE

Witam się z Państwem w tym wyjątkowo niepewnym dla wszystkich czasie.

Niestety dziś nie możemy wesprzeć Was i Naszych Podopiecznych swoją osobą, dlatego postanowiliśmy wspólnie z wychowawcami podzielić się pomysłami na to jak Wy Rodzice, możecie ciekawie i z korzyścią spędzić czas ze swoimi pociechami.

W zakładce DLA RODZICÓW zamieszczane będą propozycje zabaw – aktywności, które wierzymy, że zostaną z radością przyjęte przez Państwa dzieci.

Poza tym będą pojawiać się także opracowania autorstwa Naszych wychowawców, które mam nadzieję będą inspirujące i przekażą, w jaki sposób zarówno w żłobku jak i w domu drobnymi gestami możemy towarzyszyć dzieciom.

POZDRAWIAM SERDECZNIE

Życzę zdrowia i wytrwałości

Paulina Dembowska

Kierownik Żłobka nr 16


18.03.2020 r.

Drodzy Rodzice,

Niestety w związku z zaistniałą sytuacją – ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i wstrzymaniem działania żłobka, zmuszeni byliśmy odwołać wszystkie zaplanowane zajęcia dodatkowe. Zapewniamy, że gdy tylko znów wrócimy do rytmu radosnych zabaw w murach naszego żłobka nadrobimy wszelkie zaległości!!!

Życzymy Wszystkim Naszym Podopiecznym i Ich Bliskim dużo zdrowia i wytrwałości.

Do zobaczenia wkrótce!

Zespół Żłobka nr 16  


11.03.2020 r.

10.03.2020 r.


09.03.2020 r.


02.03.2020 r.

DRODZY RODZICE

Dzieci urodzonych w roku 2017!

Przypominam, że 1-go kwietnia 2020r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne dla dzieci odchodzących do ŁÓDZKICH PRZEDSZKOLI.

W związku z powyższym wszelkie szczegółowe informacje w tym temacie znajdują się na stronie:

https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-przedszkoli/

Jeżeli Państwa dziecko, kończy 3 lata po wrześniu 2020r i tak zobowiązani są Państwo wziąć udział w rekrutacji.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości z tym związanych zapraszam do osobistego lub telefonicznego kontaktu z kierownikiem żłobka.

Z poważaniem

Paulina Dembowska

Kierownik Żłobka nr 16


25.02.2020 r.


25.02.2020 r.


24.02.2020 r.


17.02.2020 r.


10.02.2020 r.


05.02.2020 r.


05.02.2020 r.

"WSPOMNIENIA Z ROKU 2019"


30.01.2020 r.

Szanowni Państwo

Od 03.02.2020 r. (poniedziałek) ze względu na prace budowlane, wjazd i wejście na teren żłobka będzie możliwy tylko od  ul. Ogrodowej 18

- do odwołania.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy


28.01.2020 r.

Szanowni Rodzice

Informuję, iż w roku 2020 pomimo zaplanowanego remontu elewacji budynku i prac w ogrodzie żłobek nr 16 będzie świadczył opiekę w obu miesiącach wakacyjnych, jednak plan miejsc na każdy miesiąc zmniejsza się o połowę.

Zgodnie z regulaminem porządkowym żłobka §3 pkt 2 ”W miesiącach wakacyjnych żłobek pracuje w ½ planu miejsc.”

W związku z powyższym Rodzice deklarują osobiście u kierownika żłobka,  w którym miesiącu (lipiec/sierpień) dziecko będzie korzystało z opieki w placówce.

Z wyrazami szacunku

Paulina Dembowska

Kierownik Żłobka 16


Szanowni Państwo

Z okazji zbliżających się wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć Wam:

* mnóstwa radości czerpanej z wspólnie spędzanych chwil w gronie najbliższych

*codziennego uśmiechu na twarzach ukochanych osób

*zdrowia, które przyczyni się do możliwości spełniania marzeń

*mnóstwa marzeń i nadziei na każdy dzień

Bądźcie spełnieni i przekazujcie to wspaniałe uczucie swoim dzieciom i Rodzinom, bo nie ma nic piękniejszego Nad szczęście bliskiego!!!

Niech te święta będą jak z bajki!!!

Wesołych Świąt!!

Merry Christmas!!

Frohe Weihnachten!!

Рождеством Христовым!!!

¡Feliz Navidad!

                                                   Zespół Żłobka nr 16


13.12.2019 r.

Drodzy Rodzice

Pragnę Państwa poinformować, iż 20-go listopada 2019 r. została podjęta przez Rade Miejską uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w łódzkich - miejskich żłobkach.

Treść uchwały mówi o zmianie wysokości miesięcznej opłaty z 12% na 15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku kalendarzowym.

Od 1-go stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrasta do kwoty 2600 zł, w związku z powyższym z dniem 1-go stycznia 2020 r. opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosić będzie 390 zł.


13.12.2019 r.

HO HO HO

Drodzy Rodzice

Z uwagi na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia mamy przyjemność zaprosić wszystkich Rodziców dzieci z Naszego żłobka do wspólnej zabawy podczas ZIMOWYCH WARSZTATÓW.

Spotkanie dla grupy I odbędzie się 18 grudnia 2019  r. (środa)  o godz. 15:00.

Spotkanie dla grupy II odbędzie się 19 grudnia 2019 r. (czwartek)o godz. 15:00.

Na dzieci będą czekać atrakcje przygotowane przez opiekunów oraz miła niespodzianka.

Podczas warsztatów obecny będzie również fotograf, który będzie robił dla Państwa zdjęcia w trakcie zabaw.


13.12.2019 r.

Szanowni Rodzice Naszych małych podopiecznych.

Trwa okres konsultacji.

Mogą Państwo spotkać się indywidualnie z wychowawcą i porozmawiać swobodnie o obserwacjach dotyczących Państwa dzieci.

Chętnych Państwa zapraszamy do umawiania się na spotkania z opiekunami Państwa dzieci w dogodnych dla obu stron godzinach.


02.10.2019 r.

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że od 14 października 2019 r. (t.j. poniedziałek) o godz. 9.15

rozpoczynamy ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z PSYCHOLOGIEM, które będą odbywały się zamiennie w GR I i GR II w każdy poniedziałek.

Spotkania z Panią Michaliną prowadzone są w małych grupach, mają na celu:

Ø      rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej

Ø      stymulowanie rozwoju słuchu fonemowego i percepcji słuchowej

Ø     ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi

Ø     wzbogacanie wiedzy i zasobu słownictwa

Ø     rozwijanie sprawności manualne

Dnia 29 października 2019 r. (t.j. wtorek) odbędzie się przedstawienie teatralne dla dzieci z Naszego żłobka.

"Spotkanie z jesienią" w wykonaniu teatrzyku BAJU BAJKI odbędzie się o godz. 10.15 !!!


16.09.2019 r.

Drodzy Państwo


Bierzemy udział w głosowaniu do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020.
W tym roku Żlobeczek nr 16 przy Zachodniej 55a walczy o środki na realizację dwóch zadań. Pierwsze to sala doświadczania świata  (czyli wszelkie pomoce do pracy ze zmysłami) oraz drugie to Magiczny ogród, który umili dzieciom zabawę na dworze pośród ukrytej szczelnie między śródmiejskimi kamienicami zieleni.


Numery projektów S023KA i S024KA.


Głosować można na stronie. https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/
Warto wiedzieć że można głosować raz na 5 różnych wniosków z całej Łodzi. Głosować może Każdy kto posiada numer PESEL i mieszka w Łodzi. Ja i dzieci będziemy ogromnie wdzięczni za Wasze wsparcie. Jeśli nie macie pomysłu na inne projekty polecam też projekt termomodernizacji największego zlobka w Łodzi nr 7 przy ul. SZPITALNEJ W056SW.


03.09.2019 r.

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że uległy zmianie godziny pracy Żłobka nr 16.

Od września 2019 r. pracujemy od 6.30 do 17.15.


03.09.2019 r.

Drodzy Rodzice

 

Wraz z rozpoczęciem roku "żłobkowego" 2019/2020, przekazujemy informację o możliwości ubezpieczenia dziecka na cały najbliższy rok szkolny.

W tym roku  ofertę "KOLOROWE NNW" przygotowała firma INTER RISK  - jest to internetowe ubezpieczenie przygotowane z porozumieniu z Urzędem Miasta Łodzi.

Proces ubezpieczania odbywa się online z wyłącznie Państwa udziałem. Ochrona obejmuje dziecko na całym świecie 24/h

Zainteresowanych rodziców zapraszamy na stronę internetową www.kolorowennw.pl 


Zajęcia dodatkowe:

 

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych odbywają się w różnym czasie zajęcia o odmiennym charakterze.

 

Rytmika - raz w tygodniu ( w każdy czwartek o godz. 9.30)

Audycje muzyczne - raz w miesiącuycji (plan aud na tablicy ogłoszeń w żłobku)

Zajęcia edukacyjne z psychologiem - raz w tygodniu (rozpoczęcie w październiku)

Dogoterapia i spotkania teatralne - zamiennie co 2 miesiące.

Godziny otwarcia żłobka:

630-1715 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:

Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

97 1240 1037 1111 0011 0916 0763

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

11 1560 0013 2006 7463 3000 0001